”Suprisingly Ingenious” Οικονομικό Συνέδριο Κύπρου – Αυστρίας, Νοέμβριος 2015

Επίτιμος καλεσμένος:
Η αυτού Εξοχότης Δρ. Heinz Fisher
Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αυστρίας